Siirry sisältöön

Kurikan kaupungin tilinpäätös 2019

Kuntalain 113 § mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Kurikan kaupunginhallitus käsitteli vuoden 2019 tilinpäätöstä kokouksessaan maanantaina 30.3.2020. Tilinpäätös saatetaan kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi valtuuston seuraavaan kokoukseen.

Kurikka tekee poistosuunnitelman muutoksella tilaa tuleville investoinnille

Vuoden 2019 tilikauden tulokseen vaikuttaa suuresti valtuuston viime marraskuussa 11.11.2019 (Kv 94 §) tekemä päätös muuttaa Kurikan kaupungin poistosuunnitelmaa siten, että 31.12.2012 mennessä tehtyjen asuin- sekä hallinto-ja laitosrakennusinvestointien suunnitelmanmukaisena poistoaikana käytetään 1.1.2020 lähtien 30 vuotta. Tähän asti rakennusinvestointien suunnitelmanmukaisena poistoaikana on käytetty pääsääntöisesti 40 vuotta (31.12.2012 mennessä tehdyt rakennukset) tai 20 vuotta (1.1.2013 jälkeen tehdyt rakennukset).

Vaikka poistosuunnitelman muutos astui voimaan vasta 1.1.2020 alkaen, muutoksen vaikutus vuoden 2019 tilinpäätökseen on suuri. Tilinpäätöksen 2019 valmistelun yhteydessä nimittäin oikaistiin alaskirjauksena se osuus hankintamenoista, joka olisi lyhempää poistoaikaa noudatettaessa jo tullut poistetuksi. Lisäksi alaskirjattiin yksittäisten kiinteistöjen tasearvoa erilliseen tarkasteluun perustuen, näistä merkittävimpänä Jalasjärven yläasteen purettavan osan tasearvo. Yhteensä alaskirjausten ja kertaluontoisten poistojen suuruus oli 8 075 764 euroa. Alaskirjaus siis heikentää vuoden 2019 tulosta noin 8 miljoonalla eurolla, mutta tervehdyttää rakennusten tasearvoa vastaavalla summalla. Tämä on tärkeää pitkän tähtäimen talouden hoidon näkökulmasta.

On erittäin tärkeää, että valittu poistomenetelmä ja -aika vastaavat todennäköistä hyödykkeen taloudellista pitoaikaa, jotta kunnan talous on terveellä pohjalla. Pitkä poistoaika voi johtaa siihen, että kiinteistön poistamaton hankintameno ja poistoaika eivät enää vastaa kiinteistön todennäköistä jäljellä olevaa taloudellista pitoaikaa, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että rakennuksen vanhentuessa ja kuluessa sen arvo ei vähene taseessa samassa suhteessa. Jos poistoaika on liian pitkä, rakennuksen arvo voi olla taseessa esimerkiksi miljoona euroa, vaikka se on todellisuudessa purkukuntoinen. Tämä on erityisen ongelmallista silloin, kun investointipaineet ovat suuret.

Poistosuunnitelman muutoksen syynä olikin Kurikan kaupungin halu tehdä taseeseen tilaa tuleville rakennusinvestoinneille ja tervehdyttää tasetta. Koska kertynyttä ylijäämää oli hyvin, Kurikan kaupungilla oli mahdollisuus tehdä tämä rohkea liike, vaikka se aluksi näkyykin huonompana tilikauden tuloksena. Pidemmällä tähtäimellä tällaiset ratkaisut ovat kuitenkin terveen talouden kannalta tärkeitä.

Investoinnit tilikaudella 2019 ja tulevaisuudessa

Tilikaudella 2019 merkittävä merkkipaalu oli Kurikan kampuksen avautuminen tammikuussa 2019. Kampuksen avaaminen on näkynyt muun muassa sivistystoimessa sekä vuokra-asuntojen menekissä. Kurikan perhekeskus pääsi muuttamaan väistötiloihin syksyllä 2019. Katuihin, teihin, kevyen liikenteen järjestelyihin yleisiin alueisiin, toreihin ja puistoihin sekä liikunta-alueisiin investoitiin suunnitellusti. Syksyllä avattiin myös suuren suosion lasten ja nuorten keskuudessa saavuttanut Kurikan skeittiparkki.

Vuosi 2019 oli kiinteistöinvestointien osalta valmistautumista tuleviin suuriin investointeihin. Kaupunginvaltuusto päätti jo syksyllä 8.10.2018 (Kv 61 §) uuden alakoulun rakentamisesta Kurikan keskustan alueelle. Lisäksi päätöksenteon eri vaiheissa ovat kaupunginvaltuuston 3.6.2019 (Kv 41 §) tekemä päätös osittain korjata Jalasjärven yläasteen koulurakennusta ja osittain rakentaa uutta sekä kaupunginvaltuuston 23.4.2018 (Kv 25 §) hyväksymä päätös Kurikan terveyskeskuksen peruskorjauksesta ja laajennuksesta.

Vuoteen 2019 mahtui lisäksi paljon pieniä kiinteistöinvestointeja, muun muassa Luopajärven päiväkodin maalämmön laajennus ja keittiöremontti, Jurvan päiväkodin ympärysaidan uusiminen, siirrettävän hirsirakennuksen hankinta Jalasjärven aamu- ja iltapäivätoiminnan käyttöön, rakennusautomaation uusimista, kiinteistöjen varavoiman suunnittelua ja toteutusta sekä sisäilmakorjauksia.

Vuoden 2019 tilikauden tulos ja talousarvion 2019 toteutuminen

Kurikan kaupungin tilikauden tulos on -11 300 738,90 euroa ja alijäämää muodostuu -10 995 858,69 euroa. Tästä noin 8 miljoonaa aiheutui kertaluontoisista poistoista ja alaskirjauksista, joita ilman alijäämää olisi muodostunut noin -3 miljoonaa euroa. Taseen loppusumma on 198 976 733,54 euroa. Kurikan kaupungin velkamäärä kasvoi vain noin 200 000 euroa vuoteen 2018 nähden.

Alijäämää selittää aiemmassa luvussa esitellyn poistosuunnitelman muutoksen lisäksi se, että sosiaali- ja terveysmenot ylittivät vuoden 2019 talousarvion 6,5 miljoonalla eurolla. Sosiaali- ja terveysmenojen kasvu vuoteen 2018 nähden oli 4,3 miljoonaa euroa eli 5,4 %. Merkittävin kasvu aiheutui erikoissairaanhoidosta: 2,8 miljoonaa euroa (+ 9,5 %). Sosiaali- ja terveyspalvelut sekä työllistämispalvelut aiheuttavat 65,2 % Kurikan nettomenoista, kun huomioidaan sisäiset erät.

Lisäksi verotulot alittivat alkuperäisen arvion 2,7 miljoonalla eurolla. Verokertymän alittuminen on valtakunnallinen ongelma ja selittyy verohallinnon selvityksen mukaan tulorekisterin ongelmilla ja ennen kaikkea verokorttimuutoksella: suomalaiset eivät muistaneet nostaa tulorajojaan, ja siksi verokertymä tasaantui vasta joulukuussa ja näkyy vasta vuoden 2020 tuloksessa.

Oman toiminnan menokehitys on ollut maltillista. Palkat ovat nousseet 1,7 %. Nousuun vaikuttavat palkkojen yleiskorotukset (1,0 %) sekä paikallinen järjestelyerä (1,2 %). Sisäinen toiminta on ollut tehokasta. Kaikki muut lautakunnat ovat pysyneet budjetissa, paitsi tarkastuslautakunta ja tilaajalautakunta, joilla oli pienet ylitykset.

Konsernitilinpäätös

Kaupungin tilinpäätöksessä eritellyistä, merkittävimmistä tytäryhtiöistä kaikki tekivät positiivisen tuloksen. Konsernitaseen loppusumma oli 295 110 769,60 euroa.

Lainamäärä pieneni kaikilla muilla paitsi Kiinteistö Oy Kurikan Kärrykartanolla ja Kurikan Toimitilat Oy:llä, joiden lainamäärät kasvoivat yhteensä 350 000 euroa tehtyjen investointien vuoksi.

Konsernin lainakanta kasvoi 1,9 miljoonaa euroa. Merkittävimmät lainakannan muutokset koskivat kuntayhtymiä. Kuntayhtymistä lainamäärä nousi erityisesti Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirillä, jonka konsernin lainakanta kasvoi 20,8 miljoonaa euroa. Kurikan konserniin tästä yhdistellään omistusosuuden mukainen 8,96 %, eli vaikutus konsernivelkaan on 1,9 miljoonaa euroa. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri tiedottaa tilinpäätöksestään itsenäisesti.