Siirry sisältöön

Ympäristölupa

Ympäristölupa ja toiminnan rekisteröinti

Ympäristölupa tarvitaan niille toimialoille, joiden toiminnasta saattaa aiheutua ympäristön pilaantumista. Kaikki ympäristövaikutukset (jätteet, päästöt ilmaan, jätevedet, melu) otetaan tasavertaisina huomioon lupahakemusta käsiteltäessä.

Uusi ympäristönsuojelulaki on tullut voimaan 1.9.2014. Ennen lain voimaantuloa vireille tulleet lupahakemukset käsitellään kuitenkin vanhan lain nojalla. Ympäristölupaa tarvitsevat toiminnot luetellaan Ympäristönsuojelulain liitteessä 1. Rekisteröitävät toiminnot luetellaan liitteessä 2. Ympäristönsuojeluasetuksen 1 ja 2 §:ssä määritellään, käsitteleekö ympäristöluvan aluehallintovirasto vai kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

Ympäristöhallinnon sivuilta löytyvät Lupahakemus- ja ilmoituskaavakkeet.

Linkki ympäristöhallinnon sivuille

Ympäristöluvan haku

Ympäristölupia myöntävät kunta sekä aluehallintovirasto. Lupaviranomainen määräytyy ympäristönsuojeluasetuksen laitosluettelon mukaan, pääasiassa riippuen toiminnan laajuudesta. Lupaa haetaan lupahakemuskaavakkeella. Eläinsuojia koskeville lupahakemuksille on oma kaavakkeensa.

Ohjeita eläinsuojan ympäristölupahakemukseen

Ympäristölupahakemuksen käsittely kunnassa kestää 2-4 kuukautta. Ensin lupahakemus kuulutetaan (30 pv) ja siitä tiedotetaan naapureille. Lupapäätöksen tekee ympäristö- ja rakennuslautakunta. Luvasta on 30 päivän valitusoikeus. Ympäristölupapäätöksistä valitetaan Vaasan hallinto-oikeuteen ja edelleen Korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Ympäristölupakäsittelystä peritään kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen maksu.

Lisätietoja ympäristönsuojeluviranomaisen taksoista:

Kurikan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksa

Toiminnan rekisteröinti (astunut voimaan 1.6.2010)

Toiminnan rekisteröinti ympäristönsuojelun tietojärjestelmään ja jälkivalvonta korvaavat ympäristölupamenettelyn vähäisiä ympäristöhaittoja aiheuttavien toimintojen osalta. Rekisteröitäviä toimintoja ovat suurin osa polttoaineteholtaan alle 50 MW:n energiantuotantolaitoksista, nestemäisten polttoaineiden jakeluasemista ja asfalttiasemista.

Toiminnalle ei haeta ympäristölupaa. Joka kerta ympäristönsuojeluviranomainen kuitenkin arvioi täyttääkö toiminta asetuksen mukaiset ehdot vai tarvitseeko toiminta ympäristöluvan (esim. toiminnan sijoittuminen pohjavesialueelle tai alueen muut toiminnot yhdessä rekisteröitävän toiminan kanssa). Tämän takia toiminan rekisteröinti tulee tehdä kunnan ympäristöviranomaiselle vähintään 90 päivää ennen toiminan aloittamista.

Katso tarkemmin toiminnan rekisteröinnistä ympäristöhallinnon sivuilta:

Linkki ympäristöhallinnon sivuille


Rekisteröitävän toiminnan on noudatettava asetuksessa säädettyjä vaatimuksia. Asetusten tarkoituksena on sekä yhtenäistää toimialakohtaisia ympäristönsuojeluvaatimuksia että parantaa niiden ennakoitavuutta.

Rekisteröinti kirjataan ympäristötietojärjestelmään eli rekisteröinnistä ei tehdä hallinnollista päätöstä eikä anneta erillisiä määräyksiä. Toiminta voidaan aloittaa, kun kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on rekisteröinyt toiminnan tai ilmoituksen jättämisestä on kulunut 90 päivää. Ympäristöviranomainen lähettää toiminnanharjoittajalle tiedon, että toiminta on rekisteröity. Viranomainen varmistaa valvonnalla, että toiminta täyttää toimialakohtaisen asetuksen vaatimukset.

Rekisteröinnistä peritään kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tuntitaksan mukainen maksu. Lisätietoa alla olevasta linkistä.

Kurikan kaupungin ympäristötoimen palvelutaksa

Betoni- ja tiilijätteen käyttö maanrakennuksessa

Jätteen hyötykäyttö maanrakennuksessa vaatii joko ilmoituksen ELY-keskukseen tai ympäristöluvan riippuen jätteen laadusta ja määrästä. Vähäisten määrien käsittelystä määrätään Kurikan kaupungin ympäristönsuojelumääräyksissä.

Lisätietoa jätteiden hyödyntämisestä löytyy myös Ympäristöhallinnon sivuilta Jätteiden hyödyntäminen maarakentamisessa.

Imoitus ELY-keskukseen tehdään Ympäristöhallinnon sivuilta löytyvällä lomakkeella.

Linkki ympäristöhallinnon sivulle
Lummi Tia
ympäristösihteeri
tia.lummi@kurikka.fi
040 534 3655
Salonen Miia
ympäristöinsinööri
miia.salonen@kurikka.fi
050 362 9543