Siirry sisältöön

Kiinteistöveroselvitys

Ympäristölautakunta on 28.3.2018 kokouksessa päättänyt toteuttaa Kurikassa kiinteistöveroselvityksen. Tällä varmistetaan kaupungin kiinteistönomistajien tasavertainen kohtelu. Selvityksessä kartoitetaan rakennusten laajuustietoja kiinteistöverotuksen ja rakennusvalvonnan tietojen ajantasaistamiseksi.

Selvityksen lähtökohdat

Kiinteistönomistajille lähetetään kyselylomake (ks. sivun alaosa), jolla kiinteistön omistaja(t) antaa kiinteistöllä olevien rakennusten lukumäärän, kerrosalan ja varustetason. Lomakkeen lähetys tehdään porrastetusti, jotta jatkokäsittely toimistotyönä olisi mahdollisimman sujuvaa.

Ranta-alueiden ilmoituslomaketta ei tällä hetkellä voi palauttaa sähköisenä.
Tästä ohjeet lomakkeen täyttämiseen.

Omistajien ilmoittamia tietoja verrataan nykyiseen kuntarekisterin aineistoon, ilmakuviin ja tämän pohjalta päätetään kiinteistöllä tehtävän mittauskäynnin tarpeellisuudesta.

Mittauskäynnit

Asiakkaan etukäteen ilmoittamat tiedot tarkistetaan tarpeen vaatiessa mittaamalla.

Mittauskäynneistä ilmoitetaan etukäteen kiinteistön omistajalle ja hänelle varataan mahdollisuus olla paikalla mittauskäynnin aikana.

Mittauskäynnillä kiinteistön alueella käy mittaaja, jolla on kuvallinen henkilökortti, jotta kiinteistön omistaja pystyy varmistumaan käynnin liittymisestä kiinteistöveroprojektiin.

Mittauskäynnillä ei mennä sisälle rakennuksiin, vaan kaikki mittaus tapahtuu ulkopuolelta.

Rakennuksen kerrosalat lasketaan rakennuksen ulkomittojen mukaan.

Rakennuksen ulkomittojen mittaus tapahtuu GPS-laitteilla, lasermittarilla ja mittanauhalla.

Mikäli kiinteistön omistaja kieltää suorittamasta projektiin liittyviä mittauksia kiinteistönsä alueella, poistuu mittausryhmä paikalta. Tarkastus suoritetaan tällöin viranomaistyönä maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvin keinoin. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 184§)

Mittauskäyntien yhteydessä mahdollisesti havaittavien luvattomien rakennusten, sekä laajennusten osalta toimitaan kuten maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetty ja ohjeistetaan ottamaan yhteyttä kunnan rakennustarkastajaan.

Projektin yhteydessä tarkastetaan myös osoitejärjestelmän paikkansapitävyys sekä päivittää sitä tarvittaessa.

Kaupunki toimittaa tarkistuksessa kerätyt tiedot verohallinnolle (laki verotusmenettelystä 18 §). Verovelvollisen tulee tarkistaa mahdollisesti muuttuneet tiedot verotoimiston lähettämästä vuosittaisesta kiinteistöveropäätöksestä.

Rakennusten tiedot kerätään kiinteistöiltä porrastetusti käyttäen verottajan ja rakennusvalvonnan tietoja, ilmakuvia sekä kiinteistön omistajalle lähetettävää paperista tai sähköistä lomaketta.

Mikäli annetut tiedot ovat puutteelliset tai ristiriidassa jo olemassa oleviin tietoihin, kiinteistöllä suoritetaan mittauskäynti.

RH2-lomake on palautettava Kiinteistön ilmoituslomakkeen mukana.

Materiaalit:

Yhteystiedot

Kurikan kaupungin rakennusvalvonta

Ota yhteyttä:
kiinteistoveroselvitys@kurikka.fi

Wass Kai
rakennuskannan tarkastaja
kiinteistoveroselvitys@kurikka.fi
044 732 4049