Siirry sisältöön

Karinevan turvetuotantoalueen vesistötarkkailusuunnitelman hyväksyminen

Kuulutus


Asia:


Vesilain mukainen päätös tarkkailusuunnitelman hyväksymisestä.


Päätöksen yksilöintitiedot ja pääasiallinen sisältö:


Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksessa on vireillä Karinevan turvetuotantoalueen
vesistötarkkailusuunnitelman hyväksyminen.


Karinevan turvetuotantoalue sijaitsee Kyrönjoen vesistöalueeseen (42)
kuuluvalla Kyttäluoman-Häjyluoman valuma-alueella (42.099). Kuivatusvedet
johdetaan pintavalutuskentältä laskuojan kautta Kyttäluomaan eli Kariluomaan,
joka laskee Kyrönjokeen. Karinevan ympäristöluvan mukainen
tuotantoalueen pinta-ala on 41,5 ha. Lupa on voimassa toistaiseksi.


Kuulutuksen julkaisupäivä:


25.8.2023


Päätöksen tiedoksisaantipäivä:


Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä
kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 1.9.2023


Nähtävilläpito


Tämä kuulutus ja päätös liitteineen ovat yleisesti nähtävillä 25.8.2023 –
2.10.2023 välisenä aikana ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa elykeskus.
fi/Kuulutukset ja Kurikan kaupungin verkkosivuilla https://kurikka.fi/.


Muutoksenhaku


Päätökseen saa hakea oikaisua Etelä-Suomen aluehallintovirastolta
30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus liitteineen
on toimitettava Etelä-Suomen aluehallintoviraston kirjaamoon (kirjaamo.
etela@avi.fi). Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen
liitteenä olevassa oikaisuvaatimusosoituksessa. Oikaisuvaatimusaika päättyy
2.10.2023.


Lisätietoja
Vesitalousasiantuntija
Miia Honka
+358 295 028 038
miia.honka@ely-keskus.fi